Basketbol Genel Hükümler

Basketbol Genel Hükümler

Ana prensipler 

Bir hatayı takip eden ölü top süresince işlenen hatalar top yeniden oyunda sayılıncaya kadar birinci hata sebebi ile topun öldüğü zaman vuku bulmuş olarak mütalaa edilir. Bu sebeple bir veya iki takım aleyhine aynı zamanda birden fazla hata ça- lınabilir. Cezalandırma dikkate alınmaksızın her hata sayı cetveline ve hatayı yapana kaydedilmelidirÇifte ve müteaddit hata :
Çifte hata ve diğer bir hata aynı zamanda vuku bulduğunda, çifte hata için 83. madde hükümleri diğer hata için ise, yukarıdaki ilgili kaide hükümleri tatbik edilecektir. Hatalar kaydedildikten ve gerekli cezalar tatbik edildikten sonra, çifte hata vuku bulmamış gibi oyun başlatılacaktır.
özel durumlarda hatalar :
Aşağı yukarı aynı zamanda vuku bulan hatalar ile, hata çifte hata veya müteaddit hatayı takip eden ölü zamanda vuku bulan bazı kaide dışı durumlara rastlanabilir. Bu gibi durumlarda hakemler genel talimat mahiyetinde olan aşağıdaki prensipleri tatbik edebilirler: (a) Her hata kaydedilmek suretiyle cezalandırılır. (b) Her iki takım aleyhine verilen aynı ağırlıktaki hatalar serbest atış hakkı verilerek cezalandırılmayacak ve top, hatanın yapıldığı yere en yakın dairede tereddüt halinde orta dairede yapı- - lacak bir hava atışı ile oyuna sokulacaktır. (c) Benzer cezalar birbirlerini telafi etmiyorsa, telafi edilmeyen ceza, bu hatayı işleyen takım aleyhine tatbik edilmeli; fakat, hiç bir durumda, bir takıma iki serbest atış hakkı ile birlikte topa malik olma hakkından fazlası verilmemelidir.
İkiye üç kuralı :
Sayı için atış halinde bulunan bir oyuncuya faul yapılarak iki atış hakkı verildiğinde atışlardan biri veya ikisinin kaçırılması halinde ilave olarak yeniden bir atış hakkı daha verilecektir.
Seçme hakkı:
İki serbest atış kazanan bir takım yapılacak serbest atışları atma veya atış yapmadan topu yan çizginin orta noktasından oyuna sokma haklarından birini seçecektir. Bu kararı takım kaptanı verecek ve hakeme açıkça ve derhal belirtilecek, top bu durumda oyuna kenar çizgisinin orta noktasından sokulacaktır Takım kaptanının herhangi bir sebeple gecikmesi bu seçme hakkını ortadan kaldıracak ve iki serbest atış attırılacaktır. Topu oyuna sokacak olan oyuncu topu sahanın herhangi bir yerindeki arkadaşına verebilecektir. Seçme hakkı bir veya iki serbest atışla birlikte topu kenardan oyuna sokma hakkının da elde edildiği durumlarda uygulanmaz.
Oyuncuların beşinci hatası:
Şahsi veya teknik, beşinci hatayı işleyen oyuncu otomatikman oyunu ter- ketmelidir.
Takımın sekizinci hatası :
Oyunun bir devresinde (uzatma devreleri ikinci devrenin bir bölümü olarak değerlendirilir) bir takım şahsi veya teknik sekizinci oyuncu hatasını yaptıktan sonra oyuncuların yapacağı hatalar iki atış ile cezalandırılacaktır.
Topu kontrolunda bulunduran takımın oyuncuları tarafından yapılan hatalar :
Topu kontrolunda bulunduran bir takımın oyuncuları tarafından bir hatayapıldığı takdirde, hata yapana yazılmak suretiyle cezalandırılır ve top hatanın vuku bulduğu yere yakın noktadan ve kenar çizgisi dışında rakip tarafından oyuna sokulur.
KURALLARIN SONU:
Bu kaidelerin açıklanmasında bir ihtilâf olduğunda İngilizce esas metne bakılmalıdır.
KURALLAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR:
Açıklamalar kaideleri tamamlayıcı Olup onları değiştirmezler.