KAYAK TEKNİĞİNİN AÇIKLAMASI

KAYAK TEKNİĞİNİN AÇIKLAMASI

KAYAK TEKNİĞİNİN
AÇIKLAMASI:
Dönüş:
Kayakların istikametinin değiştirilme
hareketidir.
Dönüş şekilleri:
a) Stemming (Ştem Okunur) seçilen
istikamete göre, bir kayağın, bir
açı ile açılarak, bu kayağa ağırlık verilerek
dönme.
b) Sıçrama. Kayak üzerindeki ağırlığı
tamamen boşaltarak, aniden kay akların
istikametini değiştirerek yapılan
dönüş.
c) Traverste (Yamaç kaymasında)
dönüş. Traverste ağırlık merkezini öne
ve geriye vermek sureti ile yapılan kısa
dönüşler.
d) yücudun dairesel hareketi ile
yapılan dönüş. (Ters veya doğru omuz
düşürme)
e) Dururken, küçük adımlarla istikamet
değiştirme.
YÜKSELEREK AĞIRLIK
AZALTMA:
Kayakçının kar üzerindeki ağırlığını
azaltmak için, vücudun, yukarıya doğru
seri olarak uzayıp düzelmesidir. Ağırlık
azaltma, kayakların istikametini değiştirme
ve kenar basmadan kurtulmak
için faydalıdır. —„ -—T'
YUKARI VE ALT KAYAK:
Travers pozisyonunda dağ ve yamaç
kayaklarıdır. ^
BÜTÜN HAREKET:
Kayak öğretimindeki bütün egzersiz-
Kayak Tekniği ve Taktiği
672
SPOR
Patinaja hazırlanan çocuklar
ler tam ve daimi hareketler ile yapılmalıdır.
Dış kayak:
Dönüşlerde, dönüş eğrisinin dışında
kalan kayak.
İç kayak:
Dönüşlerde dönüş eğrisinin iç tarafında
kalan kayak.
Ağırlık azaltmak:
Kayakçının, ağırlığının tamamen
veya kısmen kar üzerinden kaldırılması.
Ağırlık azaltmanın tipleri:
a) Yükselerek ağırlık azaltma. Vücudun
yukarı doğru seri ve ani olarak
yükselmesi ile temin edilir, bu ekseriya
zıplama olarak görünür.
b) Aşağıya doğru ağırlık azaltma.
Vücudun çabuk ve aynı anda, dizlerin;
ayak bileklerinin ve belin bükülmesi ile
yere doğru basmasıdır.
e) Arazinin kullanılması. Çukurlardan
çıkarken, çukurun bitim noktacı şmda vücudun havaya itilmesi ile ağırlık

azaltmadır.

Düşey hat:

Bir yamaçta, aşağı istikamette doğru

ve eri kısa hat veya yalnız ağırlık

tesiriyle vücudun serbestçe hareket ettiği

hattır.

Topuk itme:

Dönüş noktası kayakların uç kısmına

yakınken, kayakların yer değiştirmesi

için yapılan vücut hareketidir.

Dönerek topuk itme:

Aşağıya doğru ağırlık azaltması ile

yükselmiş vücut pozisyonundan ters dönüşün

hasıl olmasıdır.

Burgulama:

Kuvvetle geriye doğru muvakkat bükülüştür.

Ters hareket:

Dönüşün aksi istikametinde vücudun,

dikey ekseni etrafındaki harekettir.

Ters dönüş:

Vücudun bir kısmının ters hareketinden

nasıl olan diğer kısmının seri

dörime hareketidir.

Yükselme hareketi:

Gövde pozisyonunun değişmesinden

hasıl olan, nisbeten yavaş yükselişdir,

(ağırlık azaltmak sebebiyle kullanılmaz)

bu hareketin tek sebebi, kayak üzerindeki

ağırlık baskısını arttırmaktır.

Yavaşlatma hareketi:

Yükselme . hareketi için hazırlık

olarak kullanılan, yavaş ve aşağı doğru

hareket.

Kalça düşürme:

Dönüş eğrisin dış kenarına doğru

veya traversteki vücudun üst kısmı ile

yamaçdan dışarı doğru bükülme veya

sarkmadır. Kenar basışı kontrol için dizler

ve kalça yamaca zıt, yani dağa doğru

döner.

İstikamet değiştirmede kullanılan

kuvvetler:

a) Çevirme kuvveti. Kenar veya

kar mukavemeti (Sürtünme) .

b) Yerçekimi kuvveti. (Ağırlık)

^ c) Adele kuvveti. (Muvazene)

d) Dönüş kuvveti. Travers içinde,

ileri veya geriye doğru ağırlık verme ile

kontrol edilir. Dönüş istikametinde açılan

kayağa ağırlık transferi veya rotasyondur.

Kısa dönüş:

Traverssiz, devamlı paralel kristanyada,

sopa kullanma ve kalça düşürme

ile olur. Kısa dönüşler doğru şekilde başarıldığı

takdirde, çok dik yamaçlarda

dahi iyi emniyet sağlar.

Metod:

öğretim şekli ve tatbik us\ılu. Bitmiş

Teknik Şekle varış tarzıdır.

Kar sabanı dönüşü:

Bu pozisyonda, ağırlığı bir kayağa

vermekle olur. Kayaklar, düşey hattan

eşit açıda, açık olmalıdır.

Kar sabanı:

Her iki kay ağıda, aynı açı ile ve

aynı zamanda açmak ve eşit ağırlık vermek

(Kayak uçları açının köşesidir.)

Stem (Ştem, okunur) dönüş:

Bir kayağın açılarak (kayak uçlan

sabit olmak şartı ile) ağırlığın bu kayağa

aktarılması ile yapılan dönüş.

Stem kristanya dönüş:

Kristanya dönüş bir kayağın ştem

yapılması ile başlatılır.

Paralel kristanya:

Her iki ayağın bitişik ve paralel olarak

yapılan dönüştür.

Rotasyon. (Dönüş, omuz düşürme):

Dönüş istikameti içinde, vücudun dikey

ekseni etrafındaki hareketidir.

Geriye ağırlık veriş:

Ayak tabanlarının gerişine ağırlık

merkezinin verilerek alman vücut pozisyonudur.

Travers:

Düşey hatta dik bir açı ile duruşdur.

Kenar kontrolü:

Kayakların alt yüzünün, yamaçlahusule getirdiği açının kontrolü (düz

veya kenar basarken)

Kayak pozisyonu:

Bir kayağın diğer bir kayağa izafi

pozisyonudur: açık, kapalı, şitemli ve

avanslı olması hali.

Sevk ve idare hareketi:

Manevra yapma (a) kayak pozisyonu

ve ağırlık değiştirme (b) fazla kuvvetle.

Teknik:

(a) Tahlil edilmiş teknik teferruatlar

veya arzu edilen maksada ulaştırma tarzıdır.

tleri ağırlık veriş:

Ağırlık merkezi, ayak tabanlarından

ileride olan vücut pozisyonudur.

Ağırlık değiştirme:

Ağırlı ğm bir kayaktan diğerine aktarılmasıdır.

Dış bükeylik:

(a) Kenar (b) taban, kayağın uçtan

sona doğru olan eğriliğidir.

Serpant:

(Serpent kelime olarak manası yılandır,

ancak kayakda yılankavi iz ve bu

durumda kayağı kaydırmadır. Okunduğu

şekilde alınması doğru olur.)

Serpant modern kristanyanm en yeni

şeklidir, ilk defa Fransız kayakçıları

ve eksperleri bu dönüşü analize. etmişlerdir.

Serpantin tatbik tarzı ilk bakışda kısa

ve kesin dönüşlü paralel kristanya-

,yı andırmakda ise de esas olarak yumuşak

vücut hareketlerini ve bükülüşleri

ihtiva etmesi ve zıplamaya yer verilmiş

olmaması bakımından çok çalışmayı ve

egzersiz ihtiyaç göstermektedir. Serpant,

bütün kayak dünyasında, yayılmaya başlamıştır.

Ana kayak tekniği ve öğretyn

sistemlerindeki arzu edilen dönüşün faydalı

olması, daha fazla çalışmaya ihtiyaç

göstermektedir.

Serpant, dönüşün geliştirilmesinin

ana sebebi, slalomdaki dönüşlerde yapılan,

kırılmaların ortadan mümkün olduğu

nisbette kaldırılmasıdır. Bu yüzden en

iyi kayakçıların dahi arzu ettikleri, bir

dönüş olmuştur. Açıkça şunu bilmek gereklidir

ki son sistemler ve kayak tek-

Kayfik Teknik ve Taktiği SPÖR

Patinaja hazırlanan

küçük kız annesiyle

nikleri, gün geçtikçe geliştirilmek ihtiyacmdadır.

Doğru olanı da muhakkakki

şudur:* Kısa keskin dönüşler, başlangıçda

bilinebilir, fakat Serpant ancak iyi kayakçılar

tarafından yapılabilir.

Serpant dönüşün, bu günkü sistemle

olan farkları şöyledir.

1) Esas pozisyon: Üst gövdede daha

bariz bir ileri bükülme göstermekte

ve bilekler ve dizler hafifçe bükülmektedir.

2) Sopa kullanma. Serpantda sopa

kullanma, diğer kristanyalardakine nisbeten,

daha ileriye ve kayakların burunlarına

daha yakın noktalara koyarak

olur. Bu, kolu, sopayı, elciğinden yete

dik olarak tutulduğu zaman başarılmış

öîur. Kayakçı, kendisini öbür tarafa doğru

iter veya inhiraf ettirir. Bundan dolayı;

sopa kullanma, aktif olarak dönüşün

serbestliğini sağlamak, ve kayaklarınyeni istikametinin kolayca bulunmasının

başarılması için faydalıdır.

3) Serpant ile döntişde, daha az hafifliğe

ihtiyaç vardır. Dönüş serbestçe,

kenar basmakla hasıl olur. Hareket halindeki

kayakçının vücudunun mümkün

olan bütün kuvvetlerinin kaldırılması

faydalıdır. Kayak kenarlarına karşı olan

basınç çok büyüktür. Frenin veya bir evvelki

dönüşün sonunda, kayakların kenarındaki

karşı koyma en fazla olduğu

andır. Bu zaman serbestlik başlar. Kayakçı

rahatlar, (Dönüş bir an yumuşar)

ve yukarı gövdeyi ileri ve inişe düşürür.

Bu hareket kayakçının düşey hatta bacakları

üzerinde yükselmesi ve kenar değiştirmeye

başlaması için mühim olan

andır, ve kayakçının adalelerinin dönüş

eğrisi içinde dahi kayaklarının, vücudunu

takip edecek şekilde sıkıştığı zamandır.

Serpant kalça düşürmeyi idare

edebilir, üst gövde dönüşü idare edebilir,

dönüşü takip edebilir, veya dönüşle beraber

devam edebilir. Fakat, kenarları

kontrol eden kalça, daima geridedir. Gövde

hareketi daimi ve tamdır. Serpantin

bütün formları, yapılış tarzının yumuşaklığında,

hareketin akıcılığında, ve

sopa kullanmada, biıibirlerine benzer.

Serpantin, okul öğretimi için bir şekli konulmamıştır,

bu yüzden yarışçı dönüşü

tarzıdır, not etmek lazım gelir ki, bütün

kayakçıların serpantdaki hareketleri ufki

gibi görünür.