Tek Kürek Sporu

Tek Kürek Sporu

Kürekçi öne yanm bir şekilde yavaş kaymalı ve darbelerin sonunda daima temizce palayı sudan sıyırmalıdırBaşlama vaziyeti:
1. Bacaklar dizlerden iyice kırık, baldırlar miğdeye çok yakın/ ayaklar basamak tahtasına doğru olarak yerleşmiş, vücudun üst kısmı tabii bir biçimde hafif öne eğik, baş, pala tarafına dönük tarafındaki kol kırık, bu kolun dirseği elverdiğince aşağıda olması, omuzda aşağıya doğru eğik, diğer kol çok az kınk, göğüsün cephesi botun pupasına çevrik vaziyetini korur bir şekilde (orto- dokstaki gibi göğüs botun bordasına doğru çevik ve öne fazlaca yatık değil) kürek sapını rahatça kavramış (ellerinaralan omuz genişliğinden bir az daha az, 20 santimetre kadar), kürek palası suya dik, sudan 20 cm. yükseklikte, 35 derece kadar purova cihetine götürülmüş bir durumda şimşek suratile küreğe başlamak için tetkike duruş, bir halde olur. Başlama vaziyeti böyle alındıktan sonra, kollar kırılarak göğse doğru süratle çekilmek suretile kürek palasile suya bir tenis raketile topa vurur gibi, kuvvetle darbe halinde indirilirken ayaklar basamak tahtasına dayanılarak, müteharrik oturakla botun başına doğru bir şimşek süratile gidilerek bacaklar gerilir, bu sırada darbenin hızının devamedebilmesi için kolların gerilmemesine çalışılır. Bütün bu hareketi yaparken göğüsün öne eğik vaziyetini korumak yerinde bir hareket olur. 2. Ancak oturak rayların sonuna deydikten sonradır ki vücudun üst kısmı doğrulur. Kürek sapıda göbeğe kadar çekilir. 3 Burada durmadan, kürek tarafına o yöndeki omuz aşağıya meylettirerek vücudun üst kısmı, kürek sapı ile yatılır. Baş bütün bu hareketler sırasında dik tutulur. Bu yatık vaziyette kürek tarafındaki kolun dirseği iyice aşağıya indirilerek, bu kolun bile kürek sapını karın boşluğunda devrederek rahatça çevirir, böylece pala sudan temizce sıyrılır. Bütün bu hareketler esnasında gözler palada bulunarak dikkatle takip edilirler. Ve sona bitirmeye gelinir. Kürek sapı karın boşluğunda çevrilir çevrilmez dizler üstüne doğru süratlice itilir. Fakat bu sırada, oturakla geride kalınır, ancak eller gerildikten sonra yatık vaziyetten doğrulunur, bundan sonra vücudun üst kısmı hafif öne iyilerek, oturakla yavaş yavaş ön tarafa kayılırbu esnalarda kollar hep gergin bulunurlar. 5 Eller kürek sapma biraz ağırlık verip basarak, sap dizkapağından, diz kemiğine adeta değercesine küreğe yeniden başlama vaziyetine getirilirken, 5 Kürek palası bu hareketlerle havada bir yarım «elips» çizmiş olur. Bu tarz küreği başlama vaziyetine götürme Botun dengesini temin etmeğe yarar. Z ir a bot muvazenesi fairbarn stilinde, vücutla değil kürek sapma basmak veya basmamakla idare edilir. Bot hangi borda tarafına yatmış ise o tarafın kürekçileri kürek saplarına ellerile yüklenmiyerek bu tarafın havaya kalkmasına müsaade ederler, aksi bordada kürekçiler kürek sapma basarlar. Böy- lece botun tekrar doğrulduğu görülür. öne kayma durumu kürek çekme esnasındaki yıldırım süratin aksine gayet yavaş yapılır. Dikkat edilirse, kürek palası suda iken, kürek sapının havada çizdiği muhayyel hat (AB) düz ve ufkî bir hattır. Bu kürek palasının su içinde su sathına paralel olarak, ilk önce pek az yürüdüğünü, ikinci anda durduğunu* gösterirAncak bu husus böyle oldukça bot muntazam ve devamlı şekilde ilerleyebilir. Kürek çekme esnasında devamlı bir kuvvetle darbeyi devam ettirme yerine kesik silkmeler yapıldığı takdirde AB hattı düz ve ufkî olmaz, zikzak olur ve bu silkmeler neticesinde bot ufkiyetini muhafaza etmiyerek, yukarıya aşağıya sıçramalar yaparak yolundan kaldığını işaret eder. En mühim kurallardan biri de, palayı vaktinden evvel sudan çıkarmamak, ve bu son anda da başlama esnasındaki yırtıcı kuvveti devam ettirip, güzel bir bilek hareketile palayı sıyırmaktır. Bu da ancak son anda, ayak parmaklan ile bile basamağa bir dayanma mümkün olur. Fairbairn stilinin esaslı faydalann- dan biri de (ritm) yani tempodur. Küreğin hava dahilinde bir kavis çizerek başlama vaziyetine gitmesi, bu temponun iyi olmasını temin eder. Çok kuvvetli fakat seyrek sistemi, her darbeden sonra dinlenme ve gelecek darbeye hazırlanmayı içeren ve örneklediğimiz fairbairnin kürek havadaiken, öne kayma süresinin uzunluğundan dakikadaki kürek darbelerinin adedini azalttığı varsayımından tenkit edilmişse de, diğer değişik stilleri yerimizin yetersizliğinden örnekliyemedik. Kürek spor kitaplarına başvurulmasını öneririz.
ği