Uluslar Arası Basketbol Kurallarından Bölümler

Uluslar Arası Basketbol Kurallarından Bölümler

İKİNCİ KURAL:
SAHA VE TEÇHİZAT

19 — Kararlarda zaman ve mekan: Hakemler gerek oyun sahası hudutları içinde ve gerekse dışında meydana gelen kurallara aykırı hareketler hakkında karar vermeye yetkilidirler. Bu yetkileri hakemlerin oyunun başlama saatinden 20 dakika önceden daha fazla olmamak şartı ile ve sahaya gelmeleri ile başlayacak ve oyunun bitimine kadar sürecektir. Oyunun başlamasından sonra ve devre aralarındaki hataların cezalandırılması 74. maddede belirtildiği şekilde yapılacaktır. Oyunun bitimi ile Resmi Sayı Cetvelinin imzalanması arasında geçen tirede takımlardan birinin sporcusu, antrenörü, antrenör yardımcısı veya takım mensubu tarafından sportmenliğe uymayan bir davranışta bulunulduğunda hakemler olayı sayı cetveline yazacaklar ve detaylı raporu bu konuda gerekeni yapacak ilgili makama vereceklerdir. Hakemlerden hiçbiri, bu kurallardabelirtilen ilgili görevler çerçevesi dahilinde .diğerinin verdiği kararı bozmaya veya bunun hakkında soru sormaya yetkili değildirler. Hakemler aynı hareket için takriben aynı zamanda karar vererek bu ihlali farklı şekilde cezalandırdıkları takdirde, daha ağır olan ceza tatbik edilecektir. Bu hüküm 83. maddede tarif edilen çifte hatanın tatbikine engel değildir.
20 — Hataların Çalınması :
Bir hata işlendiğinde, hakem hata yapan oyuncuyu, numarasını parmakları ile işaret ederek, sayı hakemine gösterecektir. Serbest atıcı icap ettiren bir şahsi hata vuku bulduğunda, hakem serbest atış çizgisini göstererek bunu açıkça işaret edecek; keza atışı yapıcak oyncuya da gösterecektir. Bu durumda hakemler 18. maddeden belirtildiği şekilde yerlerini değiştireceklerdir. Hakemlerden biri serbest atışları attıracak veya serbest atışı attıracak bir durum yoksa topu yan çizgiden oyuna sokacak oyuncuya verecektir. Hakemler, herhangi bir oyuncunun, antrenörün yedek oyuncunun veya takım mensubunun sporculuğa aykırı hareketlerini cezalandıracaklardır. Sporculuğa aykırı bir hareket vuku bulduğunda, hakemler bu hareketi yapan oyuncuyu oyundan çıkarmak, bu hareketi yapan yedek oyuncuyu, antrenörü, idareci veya takım mensubunu ise sahadan ihraç etmek suretiyle cezalandıracaklardır.

23 — 30 Saniye Hakeminin görevleri:
30 Saniye hakemi, 30 saniye cihazı veya saatini kuralların 62. maddesinde belirtildiği şekilde işletecektir. 30 saniye hakeminin işareti topu öldürür BEŞİNCİ KURAL: OYUN KURALLARI:
24 — Oyun süresi:
Oyun aralarında 10 dakikalık bir dinlenme süresi bulunan 20'şer dakikalık iki devreden ibarettir. NOT: Mahalli şartlar gerektirdiği takdirde bu süre teşkilat tarafından 15 dakikaya çıkartılabilir. Bu karar, oyun başlamadan önce herkes tarafından iyice bilinmelidir. Birkaç gün devam edecek turnuvalarda bu konudaki karar en geç müsabakalar başlamadan bir gün evvel alınmalıdır. 25 — Oyunun başlaması: Oyun, orta dairede ve iki rakip arasında, başhakem tarafından yapılacak bir hava atışı ile başlatılacaktır. Bu usul ikinci devrenin ce muhtemel her uzatma devresinin başında aynen tatbik edilecektir. Misafir takım ilk defrede sepetini seçme hakkına malik olacaktır. Tarafsız sahalarda takımlar sepet seçimi için kura çekeceklerdir. İkinci devrede takımlar sepetlerini değiştireceklerdir. Takımlardan biri oynamaya hazır vaziyette beş oyuncu ile sahada yer almadığı takdirde oyuna başlanılmaz. Eksik takım başlama saatinden itibren 15 dakika içinde tamamlanmazsa diğer takım müsabakayı hükmen kazanır.
26 — Hava atışı :
Hava atışı, hakemin topu iki rakip oyuncu arasında havaya atması ile yapılır. Hava atışı esnasında sıçrayan her iki oyuncu, ayakları kendi sepetlerine yakın olan yarım dairenin içinde ve bu ayakları aralarındaki çizginin merkezine yakm olmak üzere duracaklardır. Hakemlerden biri, topu iki oyuncu arasında, yan çizgilerine dik açılı bir düzlem İçinde her iki oyuncunun sıçrayarak erişemeyeceği bir yüksekliğe, top tekrar aralarına düşecek şekilde, yukarı doğru (dikey olarak) atacaktır. En yüksek noktasına eriştikten sonra, oyunculardan biri veya her ikisi de topa vurabilir. Top sıçrayan oyunculardan en az biri tarafından vurulmadan yere düşerse, hakem aynı yerde topu tekrar oyuna sokacaktır.

Sıçrayan oyunculardan hiçbiri top en yüksek noktasına erişmeden topa vurmayacak ve topa vuruluncaya kadar da sıçrama pozisyonunu terketmeyecektir. Sıçrayan oyunculardan herbiri topa ancak iki defa vurabilir. Sıçrayan bir oyuncu ikinci vuruşundan sonra, top diğer sekiz oyuncudan herhangi birine, zemine, sepete veya çarpma levhasına dokunmadıkça topa tekrar dokunmayacaktır. Bu hükme göre sıçrayan her oyuncunun iki vuruşu ile, topa dört defa vurmak mümkündür. Hava atışı esnasında diğer sekiz oyuncu, topa vuruluncaya kadar, dairenin (silindir) dışında kalacaktır. Aynı takıma mensup oyuncular, bir rakip oyuncu aralarına girmek istediği takdirde, dairenin çevresinde yanyana yer alamazlar. Hava atışı esnasında hakemler, diğer oyuncuların sıçrayan oyunculara müdahale edecek bir pozisyon almamalarına dikkat edeceklerdir.
27 — Hava Atışının İhlali:
Bir oyuncu, hava atışı ile ilgili hükümleri ihlal edemez. Topa vurulmadan evvel, topa sıçrayan oyunculardan birinin sıçrama durumunu bozması veya diğer oyunculardan birinin dairenin (silindir) içine girmesi halinde, hakem ihlal olayını kolu ile işaret etmeli, fakat düdük çalmadan evvel, diğer sıçrayan oyuncunun topu sepete atmasına veya ilk defa bir takım arkadaşının topa dokunabileceği tarzda topa vurmasına imkân vermelidir. Bu imkanlardan herhangi biri tahakkuk ederse, kaide ihlali nazarı itibare alınmaz. Her iki takım hava atışı kaidesini ihlal eder veya hakem hava atışını fena yaparsa hava atışı tekrarlanacaktır.
28 — Sayı yapılması ve değeri:
Canlı bir top sepetin üstünden girip İçinde kalır veya içinden geçerse sayı yapılmış olur.
Sahadan yapılan bir sayı iki puan serbest atıştan yapılan bir sayı bir puan sayılır. Sahadan yapılmış sayı, topun atıldığı sepete hücum eden takımın lehine kaydedilir.
Eğer top hazaen alttan sepete girerse ölü sayılacak ve en yakın serbest atış çizgisi üzerinde yapılacak hava atışı ile oyuna sokulacaktır. Eğer bir oyuncu topu bilerek sepete alttan sokacak olursa, bu bir kaide ihlali olup top hatayı yapan oyuncunun rakibi takım tarafından ve hatanın yapıldığı yere en yakın noktadan kenar çizgisi dışında oyuna sokulacaktır.
29 — Hücumda topa müdahale:
Bir hücum oyuncusu, sayı için bir atış veya pas sonucunda tahditi bölgenin doğrudan üzerinde bulunan çember seviyesinin üstündeki ve inmekte olan topa dokunamaz. Bu kısıtlama topun çembere dokunmasına kadar devam ederCezası:
İhlal halinde sayı sayılmaz ve ihlalin vuku bulduğu yere en yakın yan çizgisi dışındaki noktadan oyuna sokulmak üzere, top rakip oyuncuya verilir.
30 — Müdafaada topa müdahale:
Rakibinin yaptığı bir sayı atışı esnasında inmeye başlamış olan topa, top çember seviyesinin üstünde olduğu sürece bir müdafaa oyuncusu tarafından dokunulamaz. Bu kısıtlama topun çembere dokunmasına veya çembere dokunamayacağının anlaşılmasına kadar devam eder. Bir müdafaa oyuncusu top sayı için sepete atıldığında ve çemberin üzerinde iken sepetine ve çarpma levhasına veya top sepetin içinde iken topa veya sepete dokunamaz.

Cezası:
İhlal vuku bulduğu anda top ölür. Kural ihlali 73. maddede belirtilen bir serbest atış esnasında vuku bulmuşsa atış yapan oyuncuya bir puan, sahadan yapılan bir atış teşebbüsü esnasında vuku bulmuşsa atışı yapan oyuncuya iki puan kaydedilir. Atış muvaffak olmuş ise kaide ihlali vuku bulmamış gibi hareket edilerek, top dip çizgisi gerisinden oyuna sokulur.
31 — Sayıdan sonra topun oyuna sokulması:
Sahadan yapılmış bir sayıdan sonra, sayıyı lehine kaydeden takımın rakip oyuncularından biri, sahanın sayı yapılan tarafındaki dip çizgisinin dışındaki herhangi bir noktadan, topu oyuna sokacaktır. Bu oyuncu, topu dip çizgisinin gerisindeki herhangi bir noktadan atabilir veya dip dip çizgisinde bulunan bir takım arkadaşına pas verebilir. Top dip çizgisinin gerisinde bulunan oyuncunun eline geçmesinden itibaren 5 saniye içinde oyuna sokulmalıdır. Hakem, topun oyuna daha çabuk sokulmasını temin edebileceği durumlar dışında, topa dokunmamalıdır. Topu oyuna sokacak olan oyuncunun rakipleri topa dokunmayacaklardır. Son serbest atıştan sonra top saha dışından aşağıda belirtildiği şekilde oyuna sokulacaktır.
(a) Atış muvaffak olmuşsa atışı yapanın bir rakibi tarafından, dip çizgisinin gerisinden; veya.(b) Atış, bir antrenör veya yedek oyuncusunun işlediği teknik hata neticesi ise, atış muvaffak olsun veya olmasın, atışı yapan takımın herhangi bir oyuncusu tarafından yan çizgisinin dışından ve orta noktasından.
32 — Oyunun neticesi:
Oyun süresi içinde en fazla puan kaydeden takım müsabakayı kazanır.
33 — Müsabakanın hükmen kaybedilmesi : Devreler arasındaki dinlenme sürelerinin bitimi üç dakika evvel kaptanlara bildirilecektir. İkinci devrenin başlangıcında veya herhangi bir sebeple verilmiş ölü zaman sonunda, her iki takım da sahada oynamaya hazır ise, top oyuna mutad usulle konacaktır. Başhekimin oyuna davetinden itibaren bir dakika içinde takımlardan biri sahada oynamaya hazır değilse, hazır olmayan takım müsabakayı hükmen kaybeder. Başhakem tarafından oyuna başlaması bildirilen bir takım oynamaktan imtina ederse müsabakayı hükmen kaybeder.Eğer maçı hükmen kazanan takım İleride ise, hükmen galibiyet anındaki netice aynen kalır. Eğer bu takım geride ise, netice 2-0 lehine kaydedilir.
34 — Beraberlik durumu ve uzatma devreleri:
İkinci devre sona erdiğinde sonuç berabere ise, beraberliğin bozulması için gerekli 5 dakikalık bir veya birkaç uzatma devresi ile oyuna devam edilir. İlk uzatma devresinden evvel, sepet seçimi için kur’a atılacak ve her ilâve uzatma devresi başlangıcında sepetler değiştirilecektir. Her uzatma devresinden önce 2 dakikalık bir dinlenme süresi verilecektir. Her uzatma devresinin başlangıcında top orta daireden oyuna sokulacaktır.
35 — Oyunun sona ermesi:
Oyunun sonucunu bildiren Saat Hakeminin sesli işareti ile oyun sona erer. Bir devrenin veya bir uzatma devresinin bittiğini bildiren Saat Hakeminin işareti çaldığı anda veya az evvel serbest atışı icap ettiren bir hata işlenmişse, serbest atış veya atışların yapılması için gereken zaman verilecektir. Eğer oyunun bitiminden az evvel sayı için bir atış yapılmış ve oyun süresi top havada iken tamamlanmış ise sayı olduğunda sayılacaktır. Bu durumda 29 ve 30’ncu maddelerde açıklanan hükümler topun çembere dokunmasına kadar geçerli olacaktır. Eğer top çembere çarpıp sıçrar ve sepete girerek sayı olursa sayılacaktır. Eğer top çembere çarptıktan sonra herhangi bir takımın oyuncusu topa dokunursa bu bir ihlâldir. Eğer bu ihlali bir müdafaa oyuncusu yaparsa, atışı yapana iki puan yazılacaktır. Eğer bu ihlâli bir hücum oyuncusu yaparsa top ölür ve sayı yapılmış İse sayılmaz. Bu hükümlerin uygulanması atışm sayı olmayacağının açıkça anlaşılmasına kadar devam eder.
FAULLER

 l _ Şahsi hata: Top süren oyuncu rakip savunma oyuncusunu itiyor. 2 - Top süren oyuncu rakibini itiyor ya da şarj yapıyorsa. 3 . Top süren oyuncu rakip iki oyuncu arasına top sürer- se hücum faul yapar. 4 - Normal savunma yapan oyuncunun üzerine top sürül- memelidir