PEYGAMBERLER TARİHİ

H.z Muhammedin Eşliği

Eş Olarak Hz. Muhammed(s a s ) Hz. Peygamber(s a s-) sevecen, ilgili, hassas, adil, merhametli, düşün celi, sakin, şefkatli, sabırlı, fedakâr, anlayışlı, nazik, duyarlı, saygılı, sorumluluk sahibi, paylaşmayı seven, vefakâr, diğerkâm, güler yüz lü bir eşti. • Ev işlerinde eşlerine yardımcı olurdu. Evi süpürür, koyunları sağar, develeri yemler, elbiseleri ve ayakkabıları tamir eder, ço cuklarıyla ilgilenirdi. • Eşlerine karşı ...

Devamını Oku »

H.z Muhammedin Babalığı

Baba Olarak Hz. Muhammed ( sas ) Hz. Peygamber^ sevecen, ilgili, hassas, şefkatli, sabırlı, fedakâr, merhametli, çocuklarıyla çocuklaşabilen, biri hariç bütün evlât larının acısını görmüş yüreği yanık bir babaydı. • Çocuklarını çok severdi. Sevgisini sözleriyle ve davranışlarıyla gös terirdi. Örneğin kızı Hz. Fâtıma için bir keresinde şöyle demişti: “Fâtıma benim bir parçamdır. Onu inciten şey beni de incitir.” • Çocuklarına ...

Devamını Oku »

Hz. Muhammed’in(sas )Çocukları

Hz. Muhammed’in(sas) Kasım: ilk çocuğudur. İlk vahyin gelişinden yaklaşık on bir yıl önce doğmuştur. Ne kadar yaşadığı kesin olarak bilin memektedir. Yedi gün ya da yedi ay yaşadığı, süt emme çağını tamamlamasına az bir süre kala ya da tamamladıktan sonra vefat ettiği şeklinde farklı rivayetler vardır. Peygamberimizin (sas) künyesi bu ilk oğluna nispetle “Ebu’l-Kâsım” yani “Kâsım’ın babası”idi. Zeynep: Peygamberimizin(sas) en büyük ...

Devamını Oku »

Peygamber Kabir ve Makamları Hazret-i YÛŞÂ ALEYHİSSELÂM

Hazret-i Yûşâ Aleyhisselâm ’in türbesinin girişi

Hazret-i YÛŞÂ  ALEYHİSSELÂM Yûşâ Aleyhisselâm, isrâlloğullarına gönderilen peygamberlerdendir. Yusuf Aleyhisse- lâm’ın neslinden gelen Nûn’un oğludur. Annesi Mûsa Aleyhisselâm’ın kız kardeşidir. Yûşâ Aleyhisselâm Mûsa Aleyhisselâm’a bildirilen dînin esaslarını insanlara tebliğ etti. Yûşâ Aleyhisselâm, Mûsa Aleyhisselâm’la birlikte Mecmau’l-Bahreyn’e (Boğaziçi) gelmiş ve vefât edince bu tepeye defnedilmiştir. Haz- ret-i Mûsâ (a.s.)’nın Genç Yûşâ ile “iki denizin birleştiği yere” kadar yaptıkları tarihî yolculukları ve ...

Devamını Oku »

Zülkarneyn Aleyhisselam

Zülkarneyn Aleyhisselam Peygamber veyâ velî. Kur’ân-ı kerîmde kıssası, doğuya ve batıya seferleri zikr edilmiştir. Asıl ismi İskender’dir. Doğuya ve batıya gittiği için İskender-i Zülkarneyn diye anılmıştır. Nûh aleyhisselamın oğlu Yâfes’in soyundandır. Peygamber olup olmadığı açıkça bildirilmedi. Yemen’de yaşamış olan Münzir İskender ile Aristo’nun talebesi olan Makedonyalı İskender’den daha önce yaşadı. Sâlih bir zât olan Zülkarneyn aleyhisselamı Allahü teâlâ yeryüzündeki insanlara ...

Devamını Oku »

Salih Aleyhisselam

Salih Aleyhisselam Semûd kavmine gönderilen peygamber. Hazret-i Âdem’in on dokuzuncu batından torunudur. Hûd aleyhisselamın peygamber olarak gönderildiği Ad kavmi, isyânları sebebiyle büyük bir azaba düşüp, helâk olmuştu. Îmân ettikleri için bu azaptan kurtulan insanlar ise kendilerine yeni yurtlar kurmak üzere çeşitli bölgelere dağıldılar. Bu dağılan insanlardan bir kısmı Semûd denilen kimsenin evlatlarıdır. Semûd kavmi, Şam ile Hicaz arasındaki Hicr denilen bölgede ...

Devamını Oku »

Hud Aleyhisselam

Yemen’de bulunan Âd kavmine gönderilen peygamber. Nûh aleyhisselamın oğlu Sâm’ın neslindendir. Bir ismi de Âbir olup, lakabı Nebiyyullahtır. Kur’ân-ı kerîmde ismi bildirilen peygamberlerdendir. Yemen’de Aden ile Umman arasında bulunan Ahkâf diyârında doğup yetişti. Çocukluğundan îtibâren Allahü teâlâya ibâdet etmekle meşgul oldu. Ara sıra ticâretle de uğraşan Hûd aleyhisselam, gayet şefkâtli ve çok cömertti. Nûh tûfânından sonra torunlarından biri olan Âd, ...

Devamını Oku »

Nuh Aleyhisselam

İdris aleyhisselamdan sonra gönderilen peygamberlerden. Allah korkusundan dâima ağladığı için adına, çok ağlayan, inleyen mânâsına gelen “Nuh” denilmiştir. İdris aleyhisselam insanlara peygamber olarak gönderilip onlara doğruyu gösterdikten sonra diri olarak göke kaldırıldı. Onun göke kaldırılmasından sonra insanlar doğru yoldan ayrıldılar. Onu çok sevenler ayrılık acısına dayanamadılar. Resmini yapıp seyrettiler. Daha sonra gelenler, bu resimleri tanrı sandılar ve çeşitli heykeller yapıp, ...

Devamını Oku »

İdris Aleyhisselam

Kur’ân-ı kerîm’de ismi geçen peygamberlerden. Şit aleyhisselamın torunlarındandır. Asıl ismi Ahnûh veya Hanûh’tur. Kur’ân-ı kerîm’de İdrîs diye bildirildi. Kendisine peygamberlik, hikmet ve sultanlık verildiği için “Müselles bin-Ni’me” (kendisine üç nîmet verilen) de denilmiştir. Babasının adı Yerd, annesinin adı Berre veya Eşvet’tir. Bâbil’de veya Mısır’da Mûnif denilen yerde doğduğu rivâyet edilmiştir. Kendisine otuz suhuf (forma) kitap verildi. Diri olarak göğe kaldırıldı. ...

Devamını Oku »

Şit (Şis) Aleyhisselam

Âdem aleyhisselamdan sonra gönderilen peygamber. Âdem aleyhisselamın oğludur. Âdem aleyhisselamın oğullarından Hâbil ile Kâbil arasında çıkan anlaşmazlık netîcesinde Kâbil, Hâbil’i öldürünce, Allahü teâlâ, hazret-i Âdem’e, Hâbil’e karşılık ihsân olarak, yeni bir oğul verdi. Âdem aleyhisselamın bütün çocukları ikiz olarak doğduğu hâlde, Şit aleyhisselam tek doğdu. Şit adı verilen yeni oğlun ismi İbrânice olup, Arapça karşılığı “Allah’ın hîbesi” mânâsınadır. İsmine “Şis” ...

Devamını Oku »

Âdem Aleyhisselam

Âdem Aleyhisselam Âdem AleyhisselamYeryüzünde yaratılan ilk insan ve ilk peygamber, bütün insanların babası.Allahü teâlânın emri ile melekler çeşitli memleketlerden topraklar getirdiler. Çeşitli memleketlerden getirilen toprakları melekler su ile çamur yapıp insan şekline koydular. Bu şekilde Mekke ile Taif arasında kırk yıl yatıp “salsal” oldu yani pişmiş gibi kurudu. Önce Muhammed aleyhisselamın nuru alnına kondu. Sonra Muharremin onuncu Cuma günü ruh ...

Devamını Oku »