Sağlık Bilgisi

İSKELET SİSTEMİ VE HASTALIKLARI

İSKELET SİSTEMİ VE HASTALIKLARI 1.KEMİKLERİN ÇEŞİTLERİ: K em ikler biçim leri bakım ından üç g ru b a ay rılırlar. A) Y assı kem ikler: K ürek kemiği, kalça kem iği, om urlar, k ab u rg a kem ikleri ve b u ru n kem iği, alın kem iği, şakak kem iği, vom er kemiği gibi b aş kem ...

Devamını Oku »

ERKEK VE ÜREME YOLLARI HASTALIKLARI

KADIN PSÖDOHERMAFRODİTİZM: Bu gibi kim selerde ovarium bulunur. K rom ozom lar XX’ dir, yani k ad ın d ırlar. F akat b u n ların dışındaki diğer bütü n cinsel özellikleri erkeğe benzem ektedir. Rahim ve vagina b u lunur, klitoris penise benzeyecek biçim de büyüm üştür, fak at içinden ü re tra geçm ez. Çoğu v ak ad ...

Devamını Oku »

ERKEK VE ÜREME YOLLARI HASTALIKLARI

Kadın ve erkek arasındaki uyum , mutluluk için gereklidir

ERKEK VE ÜREME YOLLARI HASTALIKLARI MASTÜRBASYON: Kadın ve erkeğin karşı cinsle buluşma olanağının bulunmadığı durumlarda cinsel organını kendisinin uyarmasıyla veya rüyada orgazm veya ejakülasyonun oluşması durumuna ‘Mastürbasyon’ denir. Organı yaralayıcı bir biçimde yapılmadıktan sonra mastürbasyonun bedensel yönden zararlı bir yanı olup olmadığı tartışmalıdır. Mastürbasyon karşı cinsle birleşme isteğinin yerini almışsa psikolojik bir bozukluk olarak ele alınmalı ve psikiyatrik tedaviye başvurulmalıdır. ...

Devamını Oku »

ERKEK VE ÜREME YOLLARI HASTALIKLARI

“Transüretral rezeksiyon”, bir prostat ameliyatı tekniği.

KRİPTORŞİZM : Testislerin, skrotum denilen torbanın içinde bulunmamasına ‘Kriptorşizm’ denir. Olay doğuştan bir anormalliktir. Erkek çocukların testisleri anne rahmi içindeki gelişmelerinin 7. ayına kadar olan döneminde skrotum içine inmemiştir. Bu döneme kadar geçen sürede testisler çocuğun karnı içinde bulunur. Anne rahmi içindeki 7. ile 9. aylar arasında erkek çocuğun testisleri kasık kanalı denilen bir kanaldan geçerek skrotumun içine inerler. Daha ...

Devamını Oku »

SÜNNET (CİRCUMCİSİON)

Bellini, İsa’nın sünnet edilişini konu alan tablo.

SÜNNET (CİRCUMCİSİON) .•Sünnet, glans penisi ö rten ‘P repisyum ’ derisinin kısm en veya tüm üyle c e rra h i o larak çıkartılm ası olayıdır. S ünnetin gerekliliği konusu b atı d ü n y asın d a oldukça uzun b ir sü re tartışılm ıştır. S ünnet niçin yapılm aktadır, niçin yapılm alıdır ve niçin yapılm am alıdır. ...

Devamını Oku »

ERKEK VE ÜREME YOLLARI HASTALIKLARI

ERKEK VE ÜREME YOLLARI HASTALIKLARI 1.ÜRETRA: Ü retra, id ra rı m esan ed en vücut dışına u la ştıra n iki u cu açık tüp biçim indeki k an a la verilen ad d ır. Ü re tra erkekte 18-20 cm . k ad ın d a ise 4 cm . uzun lu ğ u n d ad ır. ...

Devamını Oku »

ÇOCUKLARDAKİ BESLENME BOZUKLUKLARINDAN MARASMUS VE KVAŞİORKOR

ÇOCUKLARDAKİ BESLENME BOZUKLUKLARINDAN MARASMUS VE KVAŞİORKOR: Y eryüzündeki açlık ve yetersiz beslenme sorunlarından en çok zarar görenler çocuklard ır. Çocukluk dönem inde büyüm e ve gelişm enin hızlı oluşu nedeniyle, tüm besin m addelerine ve özellikle de p ro tein d en zengin besin maddelerine duyulan gereksinimin yeterince karşılanması kaçınılmazdır. A ncak dünyada milyonlarca çocuk yeterli ve dengeli bir beslenme ...

Devamını Oku »

ÇOCUĞUN BANYOSU NASIL YAPILMALI

Yüzünü yumuşak bezle temizledikten sonra, başını bebek şampuanıyla yıkayın. Bebeği sıkıca tutarak başını durulayın ve hemen kurulayın. Bebeğin üstünü çıkararak, boynunu ve vücudunu sabunlayın. Elinizi bebeğin kollarına destek yaparak, yüzükoyun çevirin ve sırtını sabunlayın. Alt bezinide çıkararak, vücudun geri kalan bölgelerini sabunlayın. Ayak bileklerinden tutarak, altını ve bacaklarını iyice sabunlayın. So! elinizle. başına ve omuzlarına destek yaparak, banyoya sokun. Bir elinizle sıkıca tutarak, yumuşak bir bezle vücudunu kurulayın. Banyodan çıkarır çıkarmaz, büyük bir havluyla yumuşakça kurulayın. Vücuduna pudra ya da krem sürün. Artık bebeğinize temiz giysilerini giydirebilirsiniz.

ÇOCUĞUN BANYOSU: Çocuklar doğdukların d a d erileri peynire benzeyen ve “verniks kazeoza” denilen yağlı b ir m addeyle örtülm üştür. Bu m adde genellikle çocuk do ğ ar doğm az yapılan banyoyla tem izlenir. Ç ocukların derisi çok duyarlı olduğundan, kolayca ta h riş olabilir. T ahriş m addelerinin b aşın d a ıslak ve kirli bezler gelir. Bu ...

Devamını Oku »

DİFTERİ

Difterili bir çocuk

DİFTERİ: Difteri, “K orinobakterium difteri” adlı bakterilerin yol açtığı bir bulaşıcı h astalıktır. Hastalık, özellikle solunum yollarının b aşlangıç bölüm lerinde neden olduğu iltihaplar ve bakterinin ürettiği zehirin kalp ve sinir sistem inde oluşturduğu bazı bozukluklarla özellik kazanır. K orinobakterium difteri, pro tein yapısında “Egzo- toksin” denilen bir zehir m addesi h azırlar. Bu zehir, hastalığın belirtilerinin pek çoğuna neden ...

Devamını Oku »

BOĞMACA-WHOOPING-COUGH- PERTU- SİS

BOĞMACA-WHOOPING-COUGH- PERTU- SİS: Boğm aca, aşılanm am ış çocukların yaklaşık % 85’inde görülen ve k arak teristik olarak bütün solunum yollarında iltihaplanm aya yol açan, in atçı öksürük nöbetlerine ve soluk alm a sırasın d a “ S trid o r” ya da “W hooping” denilen ıslık biçim inde bir ses çıkm asına, ötm eğe neden olan b u laşıcı ...

Devamını Oku »

KIZIL- SCARLET FEVER

Kuluçka devresini tamamlamış pürtüklü ve kızarmış görünüm alan deri, kızılın belirgin özelliğidir

KIZIL- SCARLET FEVER: Kızıl aniden b aşlay an yüksek ateş, boğaz iltihabı, baş ağrısı,kusma ve deri belirtileriyle seyreden bulaşıcı h astalık tır. H astalığın etkeni “B eta hem olitik streptokok” denilen b ak terilerd ir. Bu b ak teriler “E ritrojen toksin” denilen b ir zehir m addesi ü retirle r. Bu zehir m addesi d eride ve boğazda kızarıklığa ...

Devamını Oku »

KABAKULAK-MUMPS-EPİDEMÎK PARO- TİT

Kabakulak hastalığında çocuğun şişmiş olan tükürük bezleri.

KABAKULAK-MUMPS-EPİDEMÎK PARO- TİT: K abakulak virüs kaynaklı, aniden gelişen, tük ü rü k bezlerini, genellikle “P a ro tis”adlı tükürük bezini tu ta n bir bulaşıcı h astalık tır. H astalığın e tkeni RNA g ru bundan “P aram ik so v irü s” ailesinden bir v irü stü r. K abakulak hastalığ ı yalnız insa n la rd a ...

Devamını Oku »

POLİOMİYELÎT-ÇOCUK FELCİ

Poliomiyalitli hır çocukun bakınıı (tedavisi)

POLİOMİYELÎT-ÇOCUK FELCİ: Poliomiyelit, oldukça yaygın, virüs kaynaklı b ir bulaşıcı hastalık tır. H a sta lık 1 geniş bir belirti ve etki alan ın a sah ip tir. A ncak b elirtiler arasın da en ciddi olanlar, merkezi sinir sistem indeki h astalığ a ait bozukluklardan k ay n ak lan an lard ır. Poliomiyeit yalnız in sa n la ...

Devamını Oku »

ERİTEMA İNFEKSİYOZUM

ERİTEM A İNFEKSİYOZUM – 5. HASTALIK: E ritem a infeksiyozum , hafif ateş yükselm esiyle deri belirtilerin e yol açan, etkeni kesin olarak bilinm eyen, an cak virüs kaynaklı olduğu d üşünülen bir bulaşıcı hastalıktır. Hastalık fazla bulaşıcı değildir. Belirtiler 5-10 günlük b ir kuluçka devrinden so n ra o rtay a çık arlar. İlk gelişen belirti hafif bir ateş ...

Devamını Oku »

EKSANTEM SUBİTUM

EKSANTEM SUBİTUM – 6. HASTALIK: Eksantem subitum (6. hastalık), 6 aylıkla 2 yaş a ra sındaki ço cu k lard a görülen v irü slere bağlı olarak geliştiği düşünülen d eri döküntüleri ve yüksek ateşe yol açan tehlikesiz bir bulaşıcı hastalıktır. Etkenin hangi virüs olduğu kesinlikle bilinm em ektedir. H astalık 5-15 günlük bir kuluçka devrinden so n ra belirtilerini ...

Devamını Oku »

KIZAMIKÇIK – RUBELLA – ALMAN KIZAMIĞI

KIZAMIKÇIK – RUBELLA – ALMAN KIZAMIĞI: Kızamıkçık, ateş ve deri belirtileriyle sey reden virüs kaynaklı bir bulaşıcı hastalık tır. A ncak “ HAMİLE KADINLARDA GELİŞEN KIZAMIKÇIK, AĞIR GELİŞME ANORMALLİKLERİNE YOL AÇARAK SAKAT ÇOCUK DOĞUMLARINA NEDEN OLABİLİR” . H astalığın etkeni RNA grub u n d an “T ogavirüs” ailesine ait “R ubivirüs” adlı virü stür. V irüs üst solunum yollarından ...

Devamını Oku »

KIZAMIK-MEASLES-RUBELA-MORBİLLİ

  KIZAMIK-MEASLES-RUBELA-MORBİLLİ: Kızamık, RNA g ru b u n d an “P aram iksovirüs” ailesine ait b ir virüsün yol açtığı, aniden gelişen ateş ve deri belirtileriyle seyreden bulaşıcı b ir h astalık tır. Kızamık yalnız in san lard a görülür. Çok bulaşıcı olan bu hastalık, genellikle çocukluk çağ ların d a o rtay a çıkm aktadır. G ünüm üzde ...

Devamını Oku »

SU ÇÎÇEĞİ”VARİSELLA-CHICKENPOX

SU ÇÎÇEĞİ”VARİSELLA-CHICKENPOX: Suçiçeği, DNA g ru b u n d an “ H erp esv irü s” ailesine ait “V arisel-Z oster” adlı b ir virüsün neden olduğu ateş yükselm esi ve d eride ve rikül denilen b alo n cu k larla kendini g österen b ulaşıcı bir h astalıktır. Suçiçeğine yol aç an virüs>“Z ona” hastalığına da yol ...

Devamını Oku »

ÇİÇEK-SMALLPOX-VARİOLA

ÇİÇEK-SMALLPOX-VARİOLA: Çiçek; aniden gelişen, çok ağır seyreden, genellikle öldürücü, virüs kaynaklı b ir b u laşıcı h astalık tır. H astalığın özgün b elirtisi d erid e yol açtığı vezikül ve p ü stü llerd ir. Bilindiği gibi veziküller, içleri serum koyuluğunda b ir sıvıyla dolu küçük d eri baloncu k larıd ır. P üstüller ise sa rım trak renkli ...

Devamını Oku »

ANNE-SÜTÜYLE BESLENME

ANNE-SÜTÜYLE BESLENME: A nne sütü siit çocuğunun en doğal besinidir. Besleyici niteliğinin yanı sıra sindirilm esinin d ah a kolay olm ası nedeniyle an n e sü tü n d en y ararlan ılm alıdır. A nne sü tü n d e tuzun oldukça az oluşu, bebeğin ilk ay la rd a bö b rek lerin in çalışm asını ko ...

Devamını Oku »